Automatisch gezag na erkenning

De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2022 een wetsvoorstel aangenomen waardoor ook ongehuwde en niet-geregistreerde partners na erkenning van hun kind automatisch het gezamenlijk gezag krijgen

Momenteel krijgt alleen de ouder die samen met de moeder een kind krijgt automatisch samen met de moeder het gezag als ouders zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten. Anders wordt alleen de moeder belast met het gezag. Ongehuwde of niet-geregistreerde partners moeten eerst een aanvraag indienen bij de rechtbank om gezamenlijk ouderlijk gezag te laten registreren in het gezagsregister. Stemt de moeder daar niet mee in, dan moet een aparte procedure worden gevoerd. Met de nieuwe wet wordt dit anders. Wanneer de ongehuwde/niet-geregistreerd partner van de moeder het kind heeft erkend ontstaat daarmee automatisch gezamenlijk gezag. Een verzoek om aantekening in het gezagsregister of zo nodig een procedure bij de rechtbank is dan niet meer nodig. De initiatiefnemers van de wet achten deze wijziging in het belang van het kind. Bovendien sluit dit uitgangspunt aan bij de maatschappelijke realiteit waarin steeds meer ouders kinderen krijgen zonder dat zij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Wanneer de wet in werking treedt is nog onduidelijk. 

 

 

 

Alle nieuwsberichten
baby