Algemene voorwaarden voor dienstverlening van De Rechter Advocaten

versie 7 februari 2019

1.  Definities
‘De Rechter Advocaten’ is een maatschap van natuurlijke personen die de praktijk van advocaat uitoefenen in de ruimste zin.
De ‘cliënt’ is  de opdrachtgever  van de maatschap.
Het ‘honorarium’ is de vergoeding  die de maatschap voor de uitvoering van een opdracht aan de cliënt in rekening brengt.
‘Verschotten’ zijn externe kosten die de maatschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt en doorrekent .
‘Kantoorkosten’ is een vaste opslag van 5% op het honorarium in verband met de kosten van telefonie, post, scan- en printwerk, dataverkeer, dossierbeheer, archivering en dergelijke meer.
2.  Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door De Rechter Advocaten en alle daar werkzame of aan het kantoor van de maatschap verbonden personen, waaronder begrepen voor of bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, worden of zijn verleend en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Ook nadat de betreffende personen niet meer verbonden aan of werkzaam bij De Rechter Advocaten zijn, kan door hen, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, een beroep op deze algemene voorwaarden gedaan worden.
3.  Opdracht
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door De Rechter Advocaten, waartoe zij slechts kan worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.  De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. De cliënt stemt er mee in dat De Rechter Advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor.
4.  Gegevensverwerking, privacy, communicatie/dataopslag en bewaartermijnen
a.  De Rechter Advocaten mag de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van
eenieder binnen het kantoor in verband met de behandeling van opdrachten en relatiebeheer. Voor alle medewerkers geldt een externe geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor medische gegevens, indien en voor zover de advocaat door de opdrachtgever persoonlijk gemachtigd is tot kennisneming ervan. Op de website van De Rechter Advocaten staat het Privacy-reglement zoals dat van toepassing is.
b.  De opdrachtgever stemt ermee in dat De Rechter Advocaten bij opslag van gegevens en communicatie gebruik maakt van (door derden verzorgde) digitale diensten. Daarbij maakt De Rechter Advocaten gebruik van verwerkingsovereenkomsten voor zover dit wettelijk vereist is.
De contactpersoon en klachtfunctionaris voor zaken betreffende verwerking van gegevens in de zin van de AVG is mr. R.W. van Voorst Vader dan wel diens plaatsvervanger.
c.  De Rechter Advocaten draagt minimaal zorg voor een gangbaar niveau van digitale beveiliging. De Rechter Advocaten kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die desondanks direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van voornoemde middelen en diensten.
d.  Alle stukken / documenten inzake een opdracht worden 5 jaren na de laatste werkzaamheden bewaard en nadien vernietigd.
5.  Declaratie
a.  Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Periodiek kan een indexering van de tarieven plaatsvinden.
b.  Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening gebracht worden.
c.  De maatschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een depot of voorschot te verlangen en tot het moment van  ontvangst van betaling daarvan te wachten met de uitvoering van de opdracht of deze zolang op te schorten.
d.  In zaken waarin aan de cliënt een advocaat is toegevoegd door de Raad voor Rechtsbijstand, geldt dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de toevoeging voor rekening van de cliënt zelf komen.
6.  Betaling
a.  Betaling van de declaraties van de maatschap dient tenzij anders is bedongen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een ten name van de maatschap gestelde bankrekening en/of per PIN-transactie.
Na verstrijken van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente verschuldigd. Bovendien mag in dat geval zonder ingebrekestelling de behandeling van de opdracht van de cliënt worden opgeschort.
b.  Indien de opdrachtgever in gebreke is bij de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle (incasso)kosten voor diens rekening. Het ‘Besluit  vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ is daarbij van toepassing.
7.  Aansprakelijkheid
a.  Iedere aansprakelijkheid  voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de hierna te noemen aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is elke aansprakelijkheid beperkt tot het door De Rechter Advocaten in rekening gebrachte honorarium.
b.  Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de cliënt met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na twee jaar.
c.  Een kopie van de verzekeringspolis ligt ter inzage bij onze kantoren. Het kantoor houdt minimaal de volgens de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven dekking per verzekerd voorval aan. Bij risico’s die de dekking te boven kunnen gaan kan de cliënt verzoeken om extra dekking aan te vragen. Het kantoor is nimmer gehouden daar uit eigen beweging toe over te gaan of op te wijzen.
d.  Bij het inschakelen van derden, waaronder begrepen banken,  zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Elke opdracht aan het kantoor houdt tevens de bevoegdheid in om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de cliënt te aanvaarden.
8.  Wettelijke identificatieplicht  en  melding van ongebruikelijke transacties
Voor de cliënt geldt een identificatieplicht en voor het kantoor een toetsingsplicht terzake van transacties met een ongebruikelijk financieel karakter, uit welke toetsing mogelijk een melding bij de autoriteiten dient voort te vloeien.
9.  Rechtskeuze en klachtenregeling
a.  De dienstverlening  is onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van deze voorwaarden houdt tevens in dat de cliënt en de maatschap gezamenlijk de keuze maken om geschillen in voorkomend geval voor te leggen aan een bevoegde Nederlandse rechter, met uitsluiting van alle andere rechtsprekende instanties, waaronder begrepen alle rechterlijke instanties buiten Nederland.
b.  Een klacht over een bepaald aspect van de dienstverlening door een behandelend advocaat van het kantoor dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht zal volgens een vaste procedure worden behandeld door een interne klachtenfunctionaris.