Algemene voorwaarden van De Rechter Advocaten (geldig vanaf 1 januari 2023)

1.  Definities

De Rechter Advocaten’ is een maatschap van natuurlijke personen die de praktijk van advocaat uitoefenen in de ruimste zin, gevestigd te Terneuzen en met kantoren in Terneuzen, Hulst en Middelburg.

De ‘cliënt’ is de opdrachtgever van De Rechter Advocaten.

Het ‘honorarium’ is de vergoeding die De Rechter Advocaten voor de uitvoering van een opdracht aan de cliënt in rekening brengt.

‘Verschotten’ zijn externe kosten die De Rechter Advocaten in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt en doorrekent aan de cliënt.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door De Rechter Advocaten en alle daar werkzame of aan het kantoor verbonden personen, waaronder begrepen voor of bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, worden of zijn verleend en op alle rechtsverhoudingen die als gevolg daarvan of in verband daarmee tot stand komen, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Nadat de betreffende personen niet meer verbonden aan of werkzaam bij De Rechter Advocaten zijn, kan door hen, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, eveneens een beroep op deze algemene voorwaarden gedaan worden.

3. Opdracht

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door De Rechter Advocaten, waartoe zij slechts kan worden vertegenwoordigd door een aan De Rechter Advocaten verbonden advocaten. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. De cliënt stemt er mee in dat De Rechter Advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een of meerdere van de verbonden advocaten en/of verbonden personen, of zo nodig door derden in haar opdracht.

4.  Gegevensverwerking, privacy, communicatie/dataopslag en bewaartermijnen

a. De Rechter Advocaten mag de (persoons)gegevens van de cliënt verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen De Rechter Advocaten in verband met de behandeling van opdrachten en relatiebeheer. Voor alle aan het kantoor van De Rechter Advocaten verbonden personen geldt een externe geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor medische gegevens, indien en voor zover de advocaat of een van de verbonden personen door de opdrachtgever persoonlijk gemachtigd is tot kennisneming ervan. Op de website van De Rechter Advocaten staat het Privacyreglement zoals dat van toepassing is.

b. De opdrachtgever stemt ermee in dat De Rechter Advocaten bij opslag van gegevens en communicatie gebruik maakt van (door derden verzorgde) digitale diensten. Daarbij maakt De Rechter Advocaten gebruik van verwerkingsovereenkomsten voor zover dit wettelijk vereist is.

De contactpersoon en klachtfunctionaris voor zaken betreffende verwerking van gegevens in de zin van de AVG is mr. R.W. van Voorst Vader dan wel diens plaatsvervanger.

c. De Rechter Advocaten draagt minimaal zorg voor een gangbaar niveau van digitale beveiliging. De Rechter Advocaten kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die desondanks direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van voornoemde middelen en diensten.

d. Alle stukken/documenten inzake een opdracht worden 5 jaren na de laatste werkzaamheden bewaard en nadien vernietigd.

5.  Declaratie

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium per uur, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting/BTW verschuldigd. Periodiek kan een indexering van het honorarium plaatsvinden.

b. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening gebracht worden.

c. De Rechter Advocaten is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een depot of voorschot te verlangen en tot het moment van  ontvangst van betaling daarvan uitvoering van de opdracht op te schorten.

d. In zaken waarin aan de cliënt een advocaat is toegevoegd door de Raad voor Rechtsbijstand, geldt dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de toevoeging voor rekening van de cliënt zelf komen.

6.  Betaling

a. Betaling van de declaraties van De Rechter Advocaten dient, tenzij anders is bedongen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving op een ten name van De Rechter Advocaten gestelde bankrekening en/of per PIN-transactie. Na verstrijken van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente verschuldigd. Bovendien mag in dat geval zonder ingebrekestelling de behandeling van de opdracht van de cliënt worden opgeschort.

b. Indien de cliënt in gebreke is bij de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle (incasso)kosten voor diens rekening. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) (zie www.rechtspraak.nl).

7.  Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de hierna te noemen aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is elke aansprakelijkheid beperkt tot het door De Rechter Advocaten in rekening gebrachte honorarium.

b. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de cliënt met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na twee jaar.

c. Een kopie van de verzekeringspolis ligt ter inzage bij onze kantoren. De Rechter Advocaten houdt minimaal de volgens de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven dekking per verzekerd voorval aan. Bij risico’s die de dekking te boven kunnen gaan kan de cliënt verzoeken om extra dekking aan te vragen. De Rechter Advocaten is nimmer gehouden daar uit eigen beweging toe over te gaan of op te wijzen.

d. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Rechter Advocaten is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Elke opdracht aan het kantoor houdt tevens de bevoegdheid in om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de cliënt te aanvaarden. De cliënt vrijwaart De Rechter Advocaten tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens grove schuld of opzettelijke misdragingen van de zijde van De Rechter Advocaten.

8.  Wettelijke identificatieplicht en melding van ongebruikelijke transacties

Voor de cliënt geldt een identificatieplicht en voor De Rechter Advocaten een toetsingsplicht ter zake van transacties met een ongebruikelijk financieel karakter, uit welke toetsing mogelijk een melding bij de autoriteiten dient voort te vloeien. 

9.  Rechtskeuze en klachtenregeling

a. De dienstverlening is onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van deze voorwaarden houdt tevens in dat de cliënt en De Rechter Advocaten gezamenlijk de keuze maken om geschillen in voorkomend geval voor te leggen aan een bevoegde Nederlandse rechter, met uitsluiting van alle andere rechtsprekende instanties, waaronder begrepen alle rechterlijke instanties buiten Nederland.

b. Een klacht over een bepaald aspect van de dienstverlening door een behandelend advocaat van het kantoor dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht zal volgens een vaste procedure, zoals vastgelegd in het klachtenreglement, worden behandeld door een interne klachtenfunctionaris.